Πιστοποιήσεις

Η εταιρία επενδύει σε προϊόντα υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται αποκλειστικά για τη 2S σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργοστάσια, με τις ειδικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την εταιρία και το δικό της ποιοτικό έλεγχο.

Όλα τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και τα εργοστάσια κατασκευής είναι πιστοποιημένα με ISO. Επιπλέον η 2S είναι πιστοποιημένη από την TÜV Austria σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ. 1348/2004 της 16ης Ιανουαρίου 2004 , το Πρότυπο EN ISO 9001: 2008 (αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 010140753) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13485: 2012 (αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 01213035)

  • Βεβαίωση συμμόρφωσης βάση των απαιτήσεων της  Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ypourgikh apofasi)
  • ISO 13485_2012 (ISO 13485_2003)
  • ISO 9001_2008 (ISO 9001_2008)
  • ΕΟΦ: Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κατηγορίας Ι (veveosi-all)

Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών ΕΚΑΠΤΥ (GMDN)

Η GMDN (Global Medical Device Nomenclature), αποτελεί την πιο σύγχρονη και ευρέως αποδεκτή ονοματολογία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τη μόνη εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα της 2S είναι καταχωρημένα στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών του ΕΚΑΠΤΥ. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία (το αρχείο ειδών θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα).